برچسب: آزادی اراده

ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی، متضمن این معنا […]

Read more

تمکین واژه­ای عربی و مصدر متعدی به معنای قدرت و سلطنت دادن است[۱]. برخی لغویین مکین را به معنای متمکن و صاحب قدر و منزلت می­دانند[۲]. در فرهنگ فارسی تمکین به معنای به فرمان بودن، قبول کردن، و قدرت دادن است[۳]  و در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می­رود. تمکین خاص […]

Read more