دسته: فایل های رشته مدیریت

این روزها اهمیت مدیریت دانش برای بسیاری از سازمان ها واضح است و مدیران در پی جستجوی دلایل و عوامل برای موفق بودن در طراحی و اجرای سیستم مدیریت دانش در سازمان های خود می باشند (Akhavan,Jafari,2006,110) عوامل متعددی وجود دارند که با اجرای آنها مدیریت دانش در سازمان ها به صورت موفقیت آمیزی پیاده […]

Read more

تفویض اختیار عبارتست از اینکه مدیر قسمتی از اختیارات خود را به مرئوسین انتقال دهد . بدین معنی که مدیر قسمتی از اختیارات خود را به معاونین انتقال می دهد ، و به همین ترتیب معاونین قسمتی از اختیارات خود را به رؤسای ادارات تفویض می کنند و رؤسای ادارت نیز برخی از اختیارات خود […]

Read more

امروزه نقش سازمانها در فرآیند توسعه بر همگان روشن است و همواره این سؤال نیز مطرح است که چرا برخی از سازمانها در ایفای نقش و وظایف خود موفق و برخی ناموفق هستند ، در پاسخ به سؤال فوق و با نگرش سیستمی و و واقع بینانه به قضیه ، می توانیم علل مختلفی از […]

Read more