شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

3-2- سوالات و فرضیات پژوهش

3-2-1-سوالات پژوهش

آیا ارتباطی بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام هست ؟

3-2-2- فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی: بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 1-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 1-2: بین هموارسازی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 2-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 2-2: بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 3-1: بین کیفیت سود و و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 3-2: بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 4-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 4-2: بین هموارسازی سود و حجم معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 5-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام ارتباط معنی داری هست

فرضیه 5-2: بین هموارسازی سود و گردش سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 6-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 6-2: بین هموارسازی سود و ارزش معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 7-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 7-2: بین هموارسازی سود و گردش سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری