عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

5-1-مقدمه

در فصل قبل داده­های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و فرضیه­ها آزمون شدند، حال در فصل پایانی این پژوهش، به چند نکته اساسی می پردازیم آغاز خطوط کلی پژوهش از آغاز تا نتایج  تجزیه تحلیل­ها­ی پژوهش مرور می کنیم ودر ادامه به یافته­های های پژوهش می پردازیم و در گام بعدی به بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه­های پژوهش می پردازیم .در پایان مطالب این فصل مشتمل بر محدودیتها و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی می باشد .

5-2- مروی برخط مشی کلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش” مطالعه ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” طی سال های 1387 تا1392(با یکسال تقدم) بود که در این راستا کیفیت سود با بهره گیری از دوالگوی مورد مطالعه قرار گرفت. اولین الگوی کیفیت سود الگوی دیچاو می باشد که مدل ان در  فصل سوم ارایه شده می باشد. انحراف معیار 3 ساله باقیمانده (پسماند) این مدل بیانگر کیفیت اقلام تعهدی در یک سال مالی می باشد. آغاز ما کیفیت اقلام تعهدی را با بهره گیری از  از این الگو بدست اوردیم سپس برازش رگرسیونی  با بهره گیری از اقلام تعهدی بدست آمده انجام دادیم.(آزمون های فرعی)

الگوی دوم متناظر با کیفیت سود الگوی لویز می باشد که برابر با انحرف استاندارد از سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد از جریان نقدی عملیاتی بدست می اید که از طریق این الگو هموارسازی سود بدست آمد. طرف دوم قضیه، نقدشوندگی سهام می باشد. در این پژوهش از هفت مورد از نماینده های نقدشوندگی استفاذه شده متغیر وابسته می باشد که عبارتند از: درصد سهام آزاد شناور- تعداد روزهای معاملاتی- زمان انتظار معامله- حجم معاملات- گردش سهام- ارزش معاملات- گردش سهام آزاد شناور برآورد می گردد ، که هر کدام جنبه ای از شرایط نقدشوندگی را مورد بحث وبررسی قرار می­دهد.در این پژوهش برای آزمون فرضیات یک مدل جانبی و چهارده مدل نهایی هست.

در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با بهره گیری از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد می گردد. از آنجا که مدل‌های خطی مورد بهره گیری در این پژوهش شامل مدل‌های رگرسیونی می باشد از مفروضات رگرسیونی بهره گیری گردید. ما در ابتدای آزمون فرضیه آزمون فرض نرمال بودن را برای تعیین روش های آماری انجام دادیم . طبق نتایج بدست امده ازآزمون جارک-برا داده­های پژوهش دارای توزیع نرمال نبودند که در جهت نرمال سازی از طریق تبدیل جانسون اقدام گردید،که به غیر از درصدسهام آزاد شناور،تعداد روزهای معاملاتی و گردش سهام بقیه نرمال شدند که برای نرمال کردن از قضیه حدمرکزی بهره گیری کردیم.

قبل از برآورد مدل به مقصود اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگی نبودن روابط اقدام به آزمون مانایی گردید، مشخص گردید که تمامی متغیّرها  در سطح مانا بودند.و از طریق ضریب همبستگی پیرسون عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل آزمون گردید.

در داده های ترکیبی آغاز به مقصود انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی از”آزمون F لیمر”بهره گیری می گردد. اگر p-value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای 5%باشد ازداده های تلفیقی (Pooled) و در غیر اینصورت از داده های تابلویی(Panel) بهره گیری گردید. در صورتیکه داده ها به صورت تابلویی بود،از”آزمون هاسمن” بهره گیری گردید. یکی از پیش فرض های مدل رگرسیون،عدم خود همبستگی از طریق آزمون دوربین-واتسون انجام گردید و همچنین آزمون همسان بودن واریانس خطا از طریق روش بارتلت آزمون گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری