مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

2-3-2- محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

یکی از اهداف اصلی صورت‌های مالی گزارش اطلاعات درمورد‌ی عملکرد مالی می باشد. عملکرد مالی دربرگیرنده‌ی بازده منافع تحت کنترل واحد تجاری می باشد. اطلاعات مربوط به عملکرد مالی در صورت سود و زیان جامع ارائه می گردد. این اطلاعات نشان می‌دهد که یک واحد تجاری تا چه اندازه در به کارگیری منابع خود موفق بوده می باشد. تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد مالی دوره‌های مختلف و تغییرات آن برای پیش‌بینی توان سودآوری آتی واحد تجاری نیز مفید می‌باشد. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، صورت‌های عملکرد مالی در قالب موارد زیر به اهداف گزارشگری کمک می کند :

الف) ارائه اطلاعات به بهره گیری‌کنندگان به مقصود قادر ساختن ایشان در امر مطالعه ارزیابی‌های قبلی از عملکرد مالی دوره‌های گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزیابی‌های آن‌ها از عملکرد دوره‌های آتی.

ب) ارائه‌ی گزارشی از نتایج وظیفه مباشرت مدیریت به مقصود قادر ساختن بهره گیری‌کنندگان به ارزیابی عملکرد گذشته مدیریت و ایجاد مبنایی جهت شکل‌گیری انتظارات آتی در مورد عملکرد مالی.

براساس بیانیه شماره یک هیأت استاندارهای حسابداری مالی[1]، کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی می باشد که توسط معیارهای سود و اجزای تشکیل دهنده آن تأمین می گردد. این سود محاسبه شده، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و اندازه‌گیری آن، متضمن مسائل مفهومی و عملی قابل ملاحظه‌ای می باشد. اگرچه پذیرش یک مفهوم فراگیر سود برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نیز مهم می باشد، اما تحلیل دقیق مفاهیم و اهداف مختلف آن بیانگر این واقعیت می باشد که مفهوم واحد آن توانایی جواب‌گویی به مقاصد گوناگون را ندارد(ایمانی برندق،1384).

اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه‌گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه می باشد اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت‌ حسابداری می‌باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های نظاره‌ای نیز نشان داده می باشد که سود حسابداری، محتوای اطلاعاتی دارد.

27- SFAC

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری