عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

3-5-روش نمونه گیری

پس از انتخاب جامعه آماری، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه می باشد. نمونه ای که بایستی نماینده ی جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیمِ یافته های پژوهش خود به آن جامعه را دارد. بدیهی می باشد که اگر جامعه مورد نظر بزرگ و حجم و تعداد افراد آن زیاد باشد مطالعه کل جامعه مشکل می باشد، پس جهت سهولت و صرفه جویی در وقت، انرژی و بودجه می توان از روش نمونه گیری بهره گیری نمود و نتایج را به جامعه تعمیم داد.

بر این اساس نمونه را می توان اینگونه تعریف نمود:

نمونه بخشی از جامعه ی تحت مطالعه می باشد که با روشی که از پیش تعیین شده می باشد انتخاب می گردد، به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط هایی درمورد کل جامعه بدست آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمونه برداری، فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری می باشد، به طوری که با مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه، بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری، تعمیم داد (سکاران،1385).

در پژوهش حاضر، به مقصود نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند، حذفی سیستماتیک بهره گیری شده می باشد. در این روش آغاز شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می گردد و نمونه های فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با در نظر داشتن مدل آزمون فرضیات و متغیرهای پژوهش تعیین می گردد. دلیل بهره گیری از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون کردن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمون ها به جامعه آماری می باشد.

نمونه آماری مورد آزمون بایستی به گونه ای انتخاب گردد که اولاً نماینده مطلوبی از جامعه آماری باشد و ثانیاً متناسب با متغیرهای اساسی پژوهش باشد. براین اساس انتخاب نمونه از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر انجام می گردد:

  1. به مقصود قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
  2. به مقصود همگن بودن اطلاعات، فعالیت آنها تولیدی باشد.
  3. اطلاعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشد، حسابرسی شده و تغییر سال مالی نداشته باشد.
  4. شرکت در طی دوره مورد مطالعه بیش از 6 ماه توقف عملیاتی نداشته باشند.
  5. شرکت ها در بازه زمانی مورد مطالعه برای سه سال متوالی زیان نداشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری