مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی

4-4-1-آمار توصیفی

جدول(4-8) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[1]  مدل را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها اکثراً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی می باشد. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر480 نظاره می باشد.

مهمترین شاخص مرکزی میانگین می باشد که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع می باشد و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر کیفیت اقلام تعهدی برابر با 60/0 می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی می باشد که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(4-8) نظاره می گردد میانه متغیر هموارسازی سود  برابر با 51/0 می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.

پارامترهای پراکندگی، به گونه کلی معیاری برای تعیین اندازه پراکندگی داده ها از یکدیگر یا اندازه پراکندگی آنها نسبت به میانگین می باشد. مانند مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار می باشد. مقدار این پارامتر برای متغیر درصد سهام آزاد شناور برابر74/15 و برای متغیر گردش سهام برابر 22/0 می باشد که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، درصد سهام آزاد شناور و گردش سهام به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اندازه پراکندگی می باشند.

اندازه عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند.  اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن می باشد و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر لگاریتم طبیعی تعدادروزهای معاملاتی با 70/1- می باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر زمان انتظار معامله بیشترین و متغیر حجم معاملات کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.

اندازه کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت می باشد. متغیر  زمان انتظار معامله بیشترین برجستگی و متغیر لگاریتم طبیعی قیمت سهام کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.

[1] . متغیرهای مدل بر حسب میلیون ریال برآورد شده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری